Aktuálně:

Hlavní myšlenky textu: výpisky, výtah

Zpráva a oznámení


Zpráva je informace o tom, že se někde konala nějaká akce. Měla by obsahovat stejné informace jako oznámení, včetně zhodnocení akce. Zprávu obvykle píšeme pro uveřejnění v časopise, do kroniky...

 

Oznámení je informace o tom, že se někde bude konat nějaká akce. Musí obsahovat tyto informace: co se bude konat, kdy, kde a pozvání. Ostatní informace jsou doporučené: např. program akce. Může být ve formě plakátu nebo jen pozvánky.

 

Probrané učivo:

Popis

- slohový útvar, ve ketrém popisujeme tvory, věci, různé činnosti a přírodní děje
- úkolem popisu je vystihnout jednotlivé části popisovaného objektu, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy

Druhy popisu:
- statický
- dynamický - popis prac. postupu

Popis je:
- prostý
- odborný
- umělecký (sujektivně zabarven)

Jazyk popisu:
a)slovník - snaha o přiléhavost a názornost - substantiva, adjektiva, příslovce místa a času, slovesa bez dějového významu

b) větná stavba - snaha o stručnost a hutnost
- několikanásobné větné členy
- přednost mají větné členy před vedlejšími větami

Kompozice popisu:
- je určena cílem popisu
- má být věcně účelná a přehledná
- může být použito i formu výčtu

Popis děje

Popis děje v podstatě stojí na rozhraní mezi vyprávěním a vlastním popisem.
Děj může být opakovatelný (pracovní postup) nebo jedinečný (slavnost, sportovní utkání...). Jde o děj, jehož průběh je řízen člověkem nebo o děj probíhající mimo vůli jednotlivce (průběh nemoci, činnost motoru aj.)


Ve školní praxi bývá jako popis děje označován útvar, který řadí vedle sebe dějové složky pouze v časovém sledu tak, jak probíhaly, bez dějového napětí.
 

Popis pracovního postupu

Popis předmětu

Popis zvířete

Popis školy ( řízený popis)

Popis osoby ( popis vnější, charakteristika)

 

OSNOVA: 1. ÚVOD ( co a proč popisujeme)

                2. STAŤ ( vlastní popis = více odstavců)

                3. ZÁVĚR (shrnutí, hodnocení,názor)

ODSTAVEC:
 Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu.Obsahuje jednu nebo více vět, které mají tvořit určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvůli lepší čitelnosti . Odstavec začíná na novém řádku, někdy odděleném větší meziřádkovou mezerou. 

 

Odsazení odstavců

Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje. Mezi okraji můžete odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit. 


     1.-------------------------------

--------------------------------------

-----------------------   .

      2. -----------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

      3.------------------------------

----------------------------------------

-------  .