Válka se plíží literaturou

14.05.2011 19:37

 

První světová válka v literatuře

Charakter 1.světové války

první světová válka byla válka imperialistická, ve které vyústily rozpory mocností v boj o nové rozdělení světa

V. Británie vlastnila největší kolonie, hospodářsky však zaostává, naopak Německo bylo hospodářsky na výši, chtělo rozšířit své koloniální panství

proti sobě stály

· Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko, do r.1915 Itálie)

· Trojdohoda (Velká Británie, Francie, Rusko + Japonsko, Itálie)

signálem byl atentát na následníka trůnu F. Ferdinanda d’Este 28.6.1914

do války postupně vstoupilo 33 zemí

válka skončila r.1918.

 

Protiválečný román po I. světové válce

· mnoho autorů se přímo zúčastnilo války jako reportéři nebo jako vojáci na frontách

· ve svých dílech pak ukazují nesmyslnost války

 

Erich Maria Remarque (1898 – 1970)

· německý spisovatel

· světovou válku prožil jako řadový voják

· za války prožil otřesné zážitky

· stal se zapřísáhlým antifašistou a antimilitaristou

· musel odejít z Německa, odešel do Švýcarska a poté do USA

· Jeho lit. úspěch je založen na napínavém ději a účinné charakteristice postav

Dílo:

1. skupina děl o 1. světové válce

Na západní frontě klid

· dílo bylo pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou i když unikla jejím granátům. Ten , kdo jednou válku prožil na vlastní kůži má naprosto přeházené životní hodnoty a dívá se na každodenní “obyčejné” věci úplně jinak.

Obsah:

Pavel se stal společně s mnoha svými přáteli a spolužáky obětí nacionalistické propagandy třídního profesora Kantorka. Na základě Kantorkových řečí, které v nich vzbudily vlastenecké pocity, rukují chlapci dobrovolně na vojnu. Nadšení všechny opouští již během nezbytného desetitýdenního výcviku plného šikanování. Na povel je dostává desátník Himmelstoss, který si neodpouští sebemenší příležitost dát vojákům najevo svoji moc. Pavel a jeho přátelé (Albert Kropp, Müller, Leer, František Kemmerich, Tjaden, Haie Westhus, Deterding a Stanislav Katczinsky) se však utěšují tím, že mu jednou vše vrátí. Pavlova rota je odvelena na západní frontu, kde nezkušení mladíci zažívají pravé peklo. Cítí se zrazeni generací otců. Jsou nuceni zabíjet, jinak by byli zabiti. Přežívají v nelidských podmínkách, které mezi nimi, nehledě na vzdělání, či společenské postavení, vytváří opravdová přátelství. Vojenská kamarádství vznikají tváří v tvář smrti. V knize se mnohokrát opakuje líčení válečných hrůz - bombardování, plynové útoky a krvavé boje muže proti muži. Vojáci přežívají v zákopech díky neuvěřitelnému množství drobných náhod. Muži jsou v neustálém ohrožení a Pavlovi kamarádi jeden po druhém umírají. Nakonec zbývají pouze dva - Albert Kropp a Stanislav Katczinsky. Ten je schopen za každých okolností sehnat něco k jídlu. Pavel se setkává ve válce i s Himmelstossem a Kantorkem, kteří doma v bezpečí byli válkou nadšeni, ale v zákopech se najednou klepou strachy. Pavel dostává dovolenou a jede domů, kde nalézá svoji maminku umírat na rakovinu. Prochází místy svého dětství a cítí, že i kdyby válka skončila a on přežil, nikdy již nic nebude jako dřív. Jak by se mohl vrátit do školních lavic a učit se nesmyslné poučky, když byl nucen bojovat o holý život, když viděl své kamarády v hrozných bolestech umírat? Nejsmutnější však je, že většina vojáků ani pořádně neví, za co bojují. Bojují proto, protože k tomu dostali příkaz, protože museli. Pavel se vrací na frontu a zjišťuje, že vše vidí jinýma očima. Je citlivý k podnětům, které dříve nevnímal. Společně s Albertem je raněn a dostává se do nemocnice, kde si uvědomuje hrůznost války v celém rozsahu. Albertovi je amputována noha a Pavel se po rekonvalescenci vrací zpět na frontu. Vidí, že nepřítel je mnohem silnější a že Německo má válku prohranou. Doufá v mír. V létě 1918 je zabit jeho nejlepší přítel Katczinsky a Pavel zůstává sám. I on nakonec umírá. Umírá v den, kdy oficiální zprávy z fronty oznamují:"Na západní frontě klid!" Smrtí hlavního hrdiny v poslední den války kniha končí. V románu se střídají obrazy válečných událostí se záznamy rozhovorů mezi vojáky a Bäumerovými reflexemi. Hrůzy války nejlépe vystihuje tento úryvek. Vidíme žít lidi, kterým chybí kus lebky; vidíme běžet vojáky, kterým něco urvalo obě nohy: klopýtají na bortících se pahýlech k nejbližší jámě; nějaký svobodník se plazí dva kilometry po rukou a vleče za sebou roztříštěná kolena; jiný jde na obvaziště drží se za břicho, ale vyhřezlá střeva mu visí přes ruce; vidíme lidi bez úst, bez dolní čelisti, bez tváře: nalézáme jednoho, který po dvě hodiny tiskl v zubech tepnu paže, aby nevykrvácel, slunce vychází, noc přichází, granáty hvízdají, život je u konce. I přes naturalistické a chvílemi až nechutné scény mě kniha uchvátila nejen námětem, ale i Remarquovou schopností vtáhnout čtenáře do děje a zanechat v něm směsici pocitu úžasu, hrůzy, soucitu a hlavně bezmoci.

 

 

Francouzská literatura

Romain Rolland (1866 – 1944)

byl vášnivým odpůrcem války a zastáncem mírového sblížení národů

vyzýval pokrokové síly k vytvoření jednotné antifašistické válečné fronty.

vytvořil projekt tzv. lidového divadla, které by výchovně působilo na prosté lidi (hry o Velké francouzské revoluci)

Dílo:

Petr a Lucie

Obsah:

děj no­vely se odehrává od středy 30.ledna do Velkého pátku (březen) 1918, v prostředí Paříže. Petr je syn soudce a je student, má 18 let, jeho bratr Filip je dobrovolně ve válce. Petr má nastoupit také na frontu. Lucie je nedos­tudovaná výtvarnice, živý se kopírováním obrázků, žije s matkou, která pra­cuje v továrně. Dva měsíce čisté lásky jsou v jediném okamžiku přervány tragickou smrtí obou milenců, kteří umírají v sutinách pařížského chrámu Román při náletu na Paříž. Závěr novel lze shrnout do motta „i když nelze čelit smrti je možné ji pokořit“

 

Henri Barbusse (1873 – 1935)

· za 1. světové války se přihlásil jako dobrovolný voják aby bojoval proti nepříteli

· nejdříve byl řadovým vojákem, později, když byl zraněn, pracoval ve vojenské kanceláři, hrůzné zážitky ho přivedly ke psaní deníků

Dílo:

Oheň

· protiválečný román který vyšel s podtitulem „Denník jedné čety“

· román nemá jednoho hrdinu, hrdiny jsou prostí vojáci a sám autor je jedním z nich

· kniha neobsahuje výmysly, jde o tzv. umělecký dokument.

· v knize jsou kontrasty:

otřesné zážitky x krásná příroda

život prostých vojáků x užívání života bohatých lidí

· hlavní myšlenkou je to, že jediným řešením je boj proti původcům války

 

Ernest Hemingway (1898 – 1961)

Američan, příslušník ztracené generace, účastník 1. světové války. Byl válečným zpravodajem. Spáchal sebevraždu, miloval lov. Mistr úsporného hutného stylu(princip ledovce). Hrdinové: těžké životní situace, pevný charakter, morální odvaha, čestnost.

za 1. světové války po středoškolských studiích nastoupil do ambulantní služby Červeného kříže, kde pracoval jako řidič sanitky

jeho dílo bylo oceněno Nobelovou cenou

Dílo:

Sbohem, armádo

· čerpá z vlastních zážitků

· líčí zde americkou jednotku v Itálii

Obsah:

příběh romantické a tragické lásky poručíka Henryho (americký letec, který odešel dobrovolně do války s představou boje za svobodu a demokracii) a anglické ošetřovatelky Katrin na italské frontě. Henry po smrti Katrin, která zemře s dítětem při porodu, odchází z armády, těsně před koncem války do neutrálního Švýcarska. Henry si uvě­domuje nesmyslnost války a je přesvědčen o tom, že lidé  se mohou sblížit, i když stojí na různých frontách.

 

 

· ZELENÉ PAHORKY AFRICKÉ – Sbírka povídek a zážitků z lovu.

· KOMU ZVONÍ HRANA – Válečný román z období občanské války ve Španělsku. Hrdinou je americký voják, který pomáhá, partyzánům odstřelit most. Obětoval se a zůstal u mostu, aby zachránil španělské kamarády.

· STAŘEC A MOŘE – Novela, děj se odehrává v kubánské vesnici. Jeden starý rybář vyjíždí každé ráno na moře. Jednou chytí ohromnou rybu, ale nemůže ji vytáhnout na loď.Připlavou žraloci a celou mu ji sežerou. Rybář s nimi zápasí i když ví že jeho boj je předem prohraný. Do vesnice doveze jenom kostru. Důležité je že se nevzdal. Román oslavuje lidskou houževnatost a aktivitu.

 

Ztracená generace (The lost generation)

Skupina mladých spisovatelů, která prožila 1. světovou válku na frontě. Autoři poznali válečné hrůzy a po válce chtěli upozorňovat na nebezpečí vedoucí k válečným konfliktům.Odsuzovali honbu za bohatstvím a uznávali hodnoty jako je láska, přátelství. Základním tématem děl příslušníků této generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury. Hrdinové jsou rozvrácení, silně citově založení jedinci.

 

Futurismus

Umělecký směr vznikl v Itálii před 1. světovou válkou. Zakladatelem je Filippo Tommaso Marineti. Roku 1909 manifest, zavržení dosavadních historických tradic, obdiv k moderní civilizaci a technice. Chce zachytit svět v pohybu, obdivuje sílu, aktivitu, rychlost, odvahu, motivy revolty.

Destrukce věty – obsah a skladba uvolňuje slova z větných souvislostí, zrušena interpunkce, nejednotný postoj futuristů k destrukci věty.

Italský futurismus – ovlivněn nacionalismem(podpora fašismu)

Ruský futurismus – podpora revoluce, základ moderní ruské poezie.

Kubismus

Umělecký směr vznikl ve francii před první sv. válkou. Od slova kubus neboli krychle. Projevuje se nejen v literatuře ale i v malířství a architektuře.

Rysy: Vnější realita je jen východiskem k jiné umělecké skutečnosti

Autoři chtějí jít pod povrch věcí(reality) a vidět svět ze všech úhlů.

Realita je rozkládána do geometrických útvarů, autor poté útvary skládá podle své fantazie -> týž předmět může představovat několik perspektiv -> jeví se deformovaný.

Kubofuturismus

( Emil Filla, P. Picasso )

Zakladatelem je Guillame Apollinaire(vymyslel pásmo), pásmo používal i Nezval a Volker.

Rysy: zachycuje skutečnost najednou z mnoha úhlů a v různých časových rovinách, píše se do geometrických útvarů bez interpunkce, slova jsou osvobozena jako v e Futurismu

Pásmo: polytematická dlouhá báseň, založená na volném spojení tematicky různorodých samostatných veršů.

 

Dadaismus

 

Předchůdce dadaistů byl Christian Morgernstein (dílo šibeniční píseň)

Vznikl ve Švýcarsku za 1. sv. války zakončen v Paříži. Dadaismus z francouzského slova dada, což znamená hračka. Zakladatelem je Tristian Tzara se skupinou mladých umělců.

Rysy: Protest proti fyzickému i duševnímu mrazení člověka.

Odpor proti válce, zobrazuje nesmyslnost války, brání se tím že se vysmívá rozumu, všechny hodnoty jsou negovány, vše je nesmysl.

Básně vznikaly na principu náhody, na jevišti se tahala rozstříhaná slova z klobouku a skládala se za sebe, tak vznikaly nesmyslné básně.

Surealismus (nadrealita)

Literárně umělecký směr.

Název vymyslel Apolinaire a zakladatelem je André Breton

1919 – Magnetické pole – poprvé použit psychický automatismus

1924 – 1. manifest surealismu

Rysy: snaha osvobodit člověka od rozporů a odvést ho od kryze

Surrealita znamená nadhled

Autoři často psali nafetovaný a zachycovali proud svých myšlenek.

Vychází se z učení Zikmunda Freuda

Zkoumání vědomí a podvědomí, pudy, sny.

 

Psychický automatismus – Umělec se vnoří do sebe, snaha nepřemýšlet, zaznamenávají proud myšlenek, smyslem je uvolnit představivost.

Používají drogy.

Surrealistický objekt – Předmět ztrácí svůj původní smysl tím, že je umístěn do neobvyklého prostředí, vyvolává představy a fantazie. Prostředí je složeno z dvou nebo tří předmětúů. Uplatňuje se nahodilost. Př. Šicí stroj e deštník na pitevním stole.

 

Koláž - Tvoření obrazů lepením různých ústřižků.

Mistři koláže: Max Ernest, Salvator Dali, František Muzika.

Expresionismus (expresivní - výrazový)

Vznik v Německu za 1. světové války.

V malířství: Linie předmětu jsou ostře ohraničeny, použití kontrastních barev, zachycuje pravdu a deformuje ji.

V literatuře: Zobrazuje dramatiky napětí lidského těla a nitra, člověk je zobrazován v mezních situacích. Použití citově zabarvených slov, má zachytit pocit strachu a nejistoty.


Meziválečná literatura

Konec 1.sv. války

První světová válka způsobila v Evropě hluboký společenský i duchovní otřes.(zpočátku si lidé mysleli, že vedou poctivou válku, ukázalo se však, že se jedná o válku útočnou) Velmi výraznou stopu zanechala i v literatuře. Autoři se vrací především ke dvou obdobím:

1) 20. léta - bezprostřední reakce na válku, varují především před další válkou

2) 30. léta – znovu se autoři vracejí, varování před další válkou, protože se válka přibližuje

- objevuje se ve všech literaturách, kromě Ruska

- nejlepší díla vznikla v literatuře francouzské, německé ,americké a české

 

Francie

- literatura je k válce nejkritičtější

- hledá příčiny války, odsuzuje ji, přesvědčuje čtenáře o nesmyslnosti válčení

ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY(1900-1944)

Nositel Nobelovy ceny za literaturu. Syn knihkupce. Pracoval jako novinář. Procestoval mnoho zemí. Miloval létání. Dílo mezi esejí a románem o poslání člověka a mravních hodnotách.

·         KURÝR NA JIH, NOČNÍ LET, ZEMĚ LIDÍ, VÁLEČNÝ PILOT – letecké romány vycházející z osobních zkušeností.

·         MALÝ PRINC – Pohádka pro dospělé. Obsahuje prvky života a smrti. Hrdinou je pilot který ztroskotá uprostřed pouště. Potkává se tam s princem, ten žije na poušti jenom s růží. Pilot vezme prince na zem, tam se princ seznámí s liškou. Princ ukáže pilotovi různé planety které zosobňují lidská negativa.

·         Citadela – Filozofická esej

MARCEL PROUST(1871-1922)

Jeden ze zakladatelů moderní experimentální prózy. Ovlivněn filozofií o podvědomí člověka. Chtěl ukázat formování myšlení během toku času.

·     HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU – Román 8 dílů, několik časových rovin, děj se nijak nerozvíjí, vzpomínky hlavního hrdiny jsou vyvolány náhodnými podněty. Román se odehrává ve vnitřním monologu hl. postavy.

 

Německo

-   téma 1 sv.v. – nejrozšířenější (Německo si začalo a prohrálo)

-   válka zobrazena jako nesmyslnost

-   autoři nehledají viníky

HEINRICH MANN (1871-1950)

Bratr Thomase Manna. Vystupoval proti válce.

· PROFESOR NEŘÁD – satirický román reaguje na poměry v Německu. Hl. postavou je profesor Raat který moralizuje a tyranizuje své žáky.

· MLÁDÍ KRÁLE JINDŘICHA IV, ZRÁNÍ KRÁLE JINDŘICHA IV – historické romány oslavující francii a jejího vládce. Důvodem bylo, že Francie poskytla Mannovi azyl.

THOMAS MANN

Nositel Nobelovy ceny za literaturu. Odpůrce fašismu. Zachycuje úpadek německé společnosti, řeší otázku podílení se německého národa na vzniku světových válek.

· BUDDENBROOKOVI – Román zachycující úpadek jedné zámožné rodiny

· JOSEF A BRATŘÍ JEHO – 4 dílná románová epopej, biblická epopej zaměřená proti rasové nesnášenlivosti. Prolínání časových rovin, poznání a sebepoznání člověka.

· DOKTOR FAUSTUS – Filozofický román obsažena myšlenka: v boji proti fašismu je každý individualismus blízký reakci. Geniální hudebník se upíše ďáblu za nové tvůrčí inspirace,příběh vypráví přítel za 2.sv.v.Válka působí jako symbol bloudících němců a soudobého lidstva.

· KOUYZELNÝ VRCH

· LOTTA VE VÝMARU

· VZPOVĚĎ HOCHŠTÁPLERA FELIXE KRULLA

LION FEUCHTWANGER

 Prozaik, divadelní kritik, píše romány se soudobou, historickou a židovskou tematikou.

· ČEKÁRNA – trilogie: Úspěch, Oppermannové, Vyhnanství

Odkrývá příčiny nástupu fašismu v Německu

·         ŽID SÜSS – Chytrý židovský obchodník, podporoval bezvýznamného prince, dostal se na vrchol slávy a moci, zlom nastal po smrti jeho dcery, žid se pomstí vévodovi za pokus o znásilnění jeho dcery, a nechá se dobrovolně uvěznit. Umírá jako židovský mučedník

·         ŽIDOVKA Z TOLEDA – Román ze španělského středověku o milence španělského vládce Alfonse

·         JOSEFUS FLAVIUS – Románová trilogie o osudu židů a jejich nenávisti k Římanům.

·         ZASLÍBENÁ ZEMĚ – Uvědomění si nebezpečí fašismu pro židy

·         GOIA – Charakterizuje dobu gójovu (španělský malíř)

·         LIŠKY NA VINICI – Román z období Fr. Revoluce a zápasu amerických osad za svobodu.

·         BLÁZNOVA MOUDROST – Inspirováno životem [ Žána Žaka] Rouseau.

STEFAN ZWEIG (1884-1942)

Rakušan, žid. Spáchal sebevraždu. Soustředil se na psychologii hrdinů.

·         ŘETĚZ – Cyklus novel. První zážitek, Amok, Zmatení citů.

·         NETRPĚLIVOST SRDCE – Román o ochrnuté dívce jejíž rodinu navštěvuje mladý důstojník, ona se do něj zamiluje ale on se nechá přeložit a ochrnutá dívka spáchá sebevraždu. Autor nastoluje otázku kdo je viníkem.

·         BALZAK, MARIE STUARTOVNA – biografie

ARNOLD ZWEIG (18871968)

Němec

·         VELKÁ VÁLKA BÍLÝCH MUŽŮ – Román 6 cyklů např.Spor o seržanta Grýšu(o ruském dezertantovi, který je popraven pro výstrahu ostatním), Mladá žena z roku 1914, Výchova před Verdunem.

BERTOLT BRECHT(1898-1956)

Zakladatel tzv. epického drama, připisuje velkou úlohu divákovi, který má dojít během hry k určitému poznání, jde o diváckou aktivitu. Divák je pořád něčím vyrušován. Z – efekty. Cílem je zjistit zda divák dává pozor.

·         MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTI – Markytánka prodává jídlo a věci vojákům. Během 30ti leté války ztratila 3 děti. Paradoxem je že jí válka vzala to nejcennější a přece ji živí.

·         TŘÍGROŠOVÁ OPERA, STRACH A BÍDA TŘETÍ ŘÍŠE – Divadelní hry.

Pražská německá literatura

Hodně autorů bylo židovského původu. Izolace od ostatních lidí dosti ovlivnila jejich dílo. Jednalo se o německy píšící autory žijící v Praze.

FRANZ KAFKA

– Čech studující německé školy, pochází z židovské rodiny. Prvky existencionalismu. Nešťastné manželství. Spojuje skutečnost s vidinami. Pocity nejistoty a osamění.

  • PROCES – Nedokončený román o malém úředníkovi Josefovi K který je najednou obviněn z něčeho o čem vůbec nic neví. Je povolán na vyšetřování které probíhá na půdě. Jedná se o anonymní soud. Najednou je odveden do lomu a tam je vykonán rozsudek smrti.
  • ZÁMEK – Zeměměřič K přichází do neurčité vesnice, je pozván na zámek na neznámou práci. On neví kam má jít proč prostě neví nic. Umírá dřív než může svou práci splnit.
  • AMERIKA – NEZVĚSTNÝ

 

 

Literatura v USA

Autoři jsou příslušníky ztracené generace. Jejich dílo bylo ovlivněno 1.světovou válkou, pocitem neschopnosti zařadit se po válce do života. Díla obsahují zklamání, skepsi, rozklad lidských a společenských hodnot. Východiskem je často únik do přírody.

JOHN STEINBECK

 Nositel Nobelovy ceny za literaturu. Spojuje naturalistický pohled na svět se sympatií k člověku. Snaha vytvořit skutečného Američana.

·         PLÁŇ TORTILLA – Román odehrávající se v Kalifornii za hospodářské krize. Zobrazena lidská spodina ctící zákony. Optimistický postoj k životu.

·         HROZNY HNĚVU - Román – Chudá rodina chce založit farmu, proto cestují na západ za vidinou lepšího života. Konec je tragický, stanou se pouze dělníky.

·         O MYŠÍCH A LIDECH – Novela, dva chudáci putují za prací.

·         NA VÝCHOD OD RÁJE, SVRHNĚTE BOMBY

WILLIAM FAULKNER (1897-1962)

Rysy tvorby: Láska k člověku, zkoumána ochota člověka v těžkých situacích. Ovlivněn Dostojevským, naturalismem a modernou.

· SARTORIS – Román, hl. hr. Z rodiny Sartorinů, patřící ke ztracené generaci. Do protikladu moderní rodina (sobecká, sebevědomá). Hledání smyslu života.

· DIVOKÉ PALMY – Románová kronika, paralelně dva příběhy. Tématem je láska zodpovědnost a svoboda.

· ABSOLONE, ABSOLONE – Románová kronika, osudy jižanské rodiny, poznamenané rasovou nesnášenlivostí.

· KDYŽ JSEM UMÍRAL, HLUK A ZUŘIVOST

 

Velká Británie

JAMES JOICE (1882-1941)

Pocházel z Irska, píše anglicky. Představitel moderní experimentální prózy. Podrobil s několika očním operacím a přesto pokračoval ve své tvorbě.

· ODYSEUS – Román – Moderní parafráze Homérovi Odysey(volné zpracování, odlišné časové pojetí). Psáno vnitřním monologem. Zachycuje jeden den v Dublinu, zachyceny duševní pochody hl. postavy.

· PORTRÉT UMĚLCE V JINOŠSKÝCH LETECH – Autobiografický román, návrat autora do studentských let. Zachycen proud vědomí a podvědomí.Čas není pevně stanoven.

JOHN GALSWORTHY (1867-1933)

Nositel Nobelovi ceny, realitu mísí s psychologií. Kritika bohatých a jejich omezené sociální vědomí. Zachycuje Viktoriánské období(2. polovina 19. století).

SÁGA RODU FORSYTHŮ – Románová trilogie 

Rusko

MICHAL ŠOLOCHOV (1905-1984)

Prozaik, držitel Nobelovy ceny, díla popisují jak tvrdě zasáhla občanská válka a revoluce do života prostých Rusů.

·         DONSKÉ POVÍDKY – povídky z občanské války

·         TICHÝ DON – Románová epopej, hl. post. Grigorij Melechov, člověk který nenašel místo ve své době a chce udržet staré kozácké tradice. V pozadí zachyceny historické události. Obč.válka, 1.sv.válka,Velká říjnová revoluce.

·         OSUD ČLOVĚKA – Humanistická novela, ztělesněna mravní síly člověka ve chvíli smrtelného ohrožení

·         ROZRUŠENÁ ZEMĚ – Román

MAXIM GORKIJ (1868-1936)

Spisovatel, kulturní činitel dramatik, zachycuje změny myšlení při revoluci

· PODNIK ARTAMONOVÝCH – Rodinná sága o ruské buržoazii

· MATKA – Sociální román o revolucionáři, který je zatčen a v jeho úsilí pokračuje jeho matka.

Zdravím J omylem jsem vypracoval kus jiných otázek a pár autorů navíc.

Reakce na 1.svět. válku

MICHAL AFANASIJEVIČ BULGAKOV (1891-1940)

·         MISTR A MARKÉTKA – román

·         BÍLÁ GARDA

BORIS PASTERNAK

·         DOKTOR ŽIVAGO – Román, zachycuje situaci v Rusku v době vlády Stalina, dostal za něj Nobelovu cenu

 

Poválečná literatura

Existencionalismus

- ve 40. letech 20. století jedna z nejvýznamnějších nauk

- reaguje na události doby

- člověk je do světa vržen, je odsouzen, aby žil ve svobodě, aby se stále mezi něčím rozhodoval a je odsouzen mít odpovědnost za své blízké

- jediná jistota je smrt

- člověk se cítí být odcizený a sám→ strach, úzkost

- svět je bez boha→ záleží na člověku, co s životem podnikne, není na koho svalit vinu

- představitelé- Jean- Paul Sartre, Albert Camus

ALBERT CAMUS

- psal eseje, prózu a dramata

- „Cizinec“- krátký román, nebo novela

- bezvýznamný úředník Mersault jde na pohřeb (své matky kde ani nezabrečí a je odsuzován), kde se seznámí s mužem, který se rozešel se slečnou a ta na něj poslala dva Araby, Mersault a přítel odjedou do Alžírska, kde se na pláži poperou s Araby (noži, nikomu se nic nestane), rozejdou se, on vidí Araba opalovat se na pláži a pod vlivem situace (Slunce) ho zastřelí, je vyšetřován, lhostejný

- „Mor“- románová kronika, alegorické (jinotajné) dílo

- v dobových souvislostech symbol fašismu, okupace, války, filozoficky symbol smrti a zla

- výpověď jednoho z hrdinů o chování lidí ve městě, které je zamořeno morem

- autor chce aby se čtenář poučil

- „Exil a království“- soubor povídek

- „Caligula“- římský císař, který využije své moci, aby páchal zlo

JEAN- PAUL SARTRE

- „Zeď“- soubor 5 novel, symbolizuje odcizení lidí

odehrává se ve Španělsku za občanské války(30.léta), jeden muž nechtěně prozradí svého přítele(stoupence povstání) a tím si zachrání život, vidí smrt jako nutný konec, svobodně se rozhodne jak naložit se svým životem

-„Nevolnost (Hnus)“- román psaný formou deníku

- deník si vede historik, který sbírá materiál o osobnosti ,o které chce psát, a přitom zaznamenává detailní pozorování světa, okolí, lidí

- uvědomuje si bezvýznamnost sebe, světa, lidí

- „Cesty svobody“- nedokončená románová tetralogie

 

ABSURDNÍ DRAMA

- zlatý věk- 50.- 60. léta 20. století

= antidrama

- postrádá tradiční hrdiny (antihrdinové)- nemají žádné kostýmy, zvláštní znalosti, schopnosti

- rozhovor postav- nic nesděluje, chce ukázat, že si lidé nerozumí, opakují se fráze

- bezčasí, bez kulis, nejsou dána konkrétní místa

- představitelé- Samuel Beckett

SAMUEL BECKETT

-francouzský autor irského původu

- „Čekání na Godota“- dva tuláci Vladimír a Estragon jsou spolu už 50 let a toulají se

spolu, Pozzo pán si sebou vede otroka Luckyho

-   dějištěm je venkovská cesta u níž stojí strom a kámen

-   všichni čekají na Godota (nevíme kdo to je, ale má změnit jejich život), nic se jim nedaří ani sebevražda ani obchod

-   na konci dějství přijde chlape c a řekne že Godot dnes nemůže, že přijde zítra, to se opakuje( otrok ale vede Pozza, který oslepl)

-   má demonstrovat, že lidský osud je absurdní a stále je to čekání na něco

- „Poslední páska“- hra, starší muž se podle magnetofonových pásek, na kterých má

nahrané útržky ze života, snaží pochopit smysl svého života

- hledání sama sebe

- „Konec hry“- symbolizuje konec světa- naturalistické

 - 4 postavy= celé lidstvo (rodiče nemají nohy jsou v popelnicích+syn je na kolečkovém křese+sluha- jediný se může hýbat,ale po nějaké době je opustí)

- „Šťastné dny“

 

Neorealismus

- vznikl po 2. sv. válce v Itálii

- projevoval se v literatuře, kinematografii, malířství

- vychází ze zkušeností

- autoři si všímají pouze stinných stránek života

- soc. problémy, problémy morálky

- chudoby, bídy, ..., nezaměstnanost, prostituce

- zachycuje syrovou skutečnost, věcná dokumentární, hodnověrná

- častá forma- memoáry, deníky

ALBERTO MORAVIA

- Ital

- „Horalka“- v Itálii v posledních měsících války, v době kdy byla obsazena armádami

Američanů a Britů

- „Římanka“- odehrává se ve 30.letech v Itálii

- seznámí se s Adrianou (prostitutkou z chudé rodiny), čeká dítě (s vrahem),  ale je to pro ni světlý bod budoucnosti

- „Římské povídky“

- „Nové římské povídky“

 

Nový román

- 50. léta 20. století Francie

- antiromán→ staví se proti věcem, které jsou základní pro klasický román

- skutečnost redukována na popis věcí a jevů bez vysvětlení vnitřní podstaty

- děj vypravuje jedna z postav románu

- postavy nezřetelné, často beze jména (označeny písmenem)

- představitelé- Alain Robbe- Grillet, Nathalie Sarrautová

ALAIN ROBBE- GRILLET

- Za nový román“= manifest nového románu

- „Žárlivost“- detailní popis řady setkání s A…(žena majitele banánových plantáží)

s Franckem, její muž popisuje celou situaci

NATHALIE SARRAUTOVÁ

- „Tropismy“= reakce rostliny na podnět z vnější

- kniha krátkých próz, kde vysvětluje podstatu nového románu (pozorování

vnějšího chování postav)

 

Magický realismus

- latinská Amerika, Rusko, Kirgizie

- polovina 50. let 20. století

- mytologie

- prolínání dvou světů- reálný základ ×magické, nadpřirozené

- těžko poznat co je reálné a magické

- témata válek, lásky, problémy v lidské společnosti

- představitelé- Gabriel García Marquez, Michail Afanasijevič Bulgakov, Čingiz Ajtmatov

GABRIEL GARCÍA MARQUEZ

-Kolumbie, 1982 získal Nobelovu cenu

- „Sto roků samoty“- rozsáhlá kronika ze života několika generací rodiny Buendiů,

odehrává se v přímořském smyšleném městečku Macondo

- rod má předpovězeno, že konec rodiny bude až se narodí dítě s prasečím ocáskem

- symbolizuje lidskou samotu

- mrtví se vracejí zpět do života

- občanské války, problémy v rodině, lásky, vášně (rychle plyne čas)

- „Láska za časů cholery“

- „Kronika ohlášené smrti“

MICHAIL ANASIJEVIČ BULGAKOV

-lékař, psal dramata

- „Mistr a Markéta“- 3 roviny vypravování, ty se prolínají

ČINGIZ AJTMATOV

-„Stanice bouřná“- román s prvky magického realismu a scifi

- legenda o Mankurtech, což jsou zajatci s nimiž nepřátelé zacházeli krutě

- scifi vyprávění o životě v budoucnosti na jiné planetě(bez válek, v míru)

- prvky realismu- lidé žijící ve střední Asii a jejich život

- „Popraviště“- román

 

Postmodernismus

- poprvé v 60. letech v USA

- původně i v architektuře

- snahy, tendence v umění, které se negativně staví k pouhému formálnímu experimentování v literatuře

- knihy pro náročné čtenáře i obyčejné lidi

- spojuje dohromady různé žánrové postupy (velké množství uměleckých výkladů)

- může být detektivkou, filozofickým románem

- mystifikace

UMBERTO ECO

- chtěl oživit stávající literaturu

- „Jméno růže“- mystifikace čtenáře (nalezen rukopis)

- Adco- 18 letý mnich a jeho starý učitel Vilém z Baskervilu ve 14. století na nejmenovaném italském opatství bádají po úmrtích 7 mnichů, dojdou do knihovny, která má podobu labyrintu, tam najdou rozluštění, starý slepý knihovník Jarge vykonal vraždy, v knihovně je rukopis a ten kdo ho přečte je nebezpečný pro církev, knihovník otrávil stránky, mniši si při čtení olizovali prsty a umírli

- detektivka, román, filozofie, církevní otázky, symboly

 

BEATNÍCI

- 50.- konec 60. let, USA

- generační hnutí mladých lidí, kteří se bouří proti způsobu života

- beat = zbitý(znuděný životem) × blažený, šťastný

- využívali drogy, alkohol, vedli nezávazný sexuální život, rychlá jízda autem, tuláctví, jazzová hudby, svobodně se oblékali

- hledání vnitřní svobody (volnosti)

- čerpali ze zen-buddhismu (vznikl v Číně)- podstatou intuice jak se dostat ke svobodě

- chtěli se vrátit k přírodě

- psali spontánně, otevřeně, obecné vyjadřování, vulgarismy

- představitelé- Jack Keronac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinoletti, William Burroughs

JACK KEROUAC

- cestuje po Americe, nastoupil do armády, byl vyhozen, studoval univerzitu v Kolumbii

- „Na cestě“- spontánní próza s autobiografickými prvky

- reportáž ze silnice

- kultovní dílo Beatníků (ukazuje všechny jejich znaky)

- parta lidí se vydává napříč Amerikou, různými způsoby (nákladní vlaky, stop, pěšky,…), jsou znechuceny běžným společenským životem, vysoce postavenými lidmi

- Dean Mariarty (Sal Paradoxe) – jeden z hlavních vůdců, má různá jména (sám Keronac)

- román napsaný na jednu roli papíru během 3 týdnů, při vydání nechtěl nic měnit (vydáno až po 6 letech)

- „Dharmoví tuláci“- spontánní próza, postavy betníků

- hlavní postava se toulá, odchází do hor, kde medituje v přírodě, je osamělý a nakonec se vrací (souvisí s ruksakovou revolucí)

- „Podzemníci“- v opojení drog to psal 3 dny a 3 noci

ALLEN GINSBERG

- americký básník beatnické generace, byl v Kolumbii na univerzitě, toulal se, cestoval

- „Kvílení“- básně nejsou líbivé, popisují skutečnost, život Beatníků

- absurdní, intimní verše z jeho života, kritické k civilizaci, společnosti, stereotypu amerického života, výsměch rozvoji, kariéře, papežům

- psáno spontánně volným veršem, mísí se realita se sny

- „Kadiš“- báseň (žalozpěv)

- modlitba odříkaná židovskými chlapci nad hrobem svých rodičů

LAWRENCE FERLINGHETTI

-„Lunapark v hlavě“

WILLIAM BURROUGHS

- „Feťák“

- „Malý oběd“

 

Rozhněvaní mladí muži

- 50. léta, Anglie

- proti konvencím, předsudkům anglické společnosti, ostrá sociální kritika

- proti kariéře, falešné morálce, pokrytectví, honbou za majetkem

- umírněnější než Beatnici

- hrdinou většinou mladý muž, student univerzity, který nemá chuť dělat kariéru

- paradox- hlavní hrdinové se díky sňatku s bohatou nevěstou dostávají do společnosti, kterou kritizují

- představitelé- Kingsley Amis, John Braine, John Osborne

KINGSLEY AMIS

- „Šťastný Jim“- historický román se společenským zaměřením (tzv. univerzitní román)

- hlavní hrdina- Jim Dixon, rektor na univerzitě, univerzita nutí lidi k přetvářce a stresu

- „Jackův problém“- hlavní postava, 60. letý učitel historie na univerzitě, má problém se

sexuální potencí, skovává se za prací

- výsměch neúčinným terapeutickým metodám

- „Tlustý Angličan“- výsměch pohodlným Angličanům, lennosti

JOHN BRAINE

- „Místo nahoře“- hl.hrdina mladík Joe Lampton, hoch z chudého dělnického prostředí,

chce se dostat do vyšší společnosti, stane se nejdříve úředníkem, ale chce víc, seznamuje se se starší herečkou, ta se zabije v autě z nešťastné lásky, protože on si vezme radši mladou a bohatou, uvědomuje si vinu a tíží ho to, ale je v nejvyšší společnosti

- „Život nahoře“- navazuje na Místo nahoře

- hl. hrdina zjišťuje, že se mu nelíbí ve vyšší společnosti a snaží se z ní dostat

JOHN OSBORNE

- „Ohlédni se v hněvu“

 

Další autoři

- nedají se zařadit do žánrů

WILLIAM GOLDING

- „Pán much“- román na motiv robinsonády (odehrává se na pustém ostrově)

- na ostrov se po havárii letadla dostává skupina žáků soukromých anglických škol, jeden z nich je zvolen náčelníkem, vytvoří se skupina, která bojuje proti náčelníkovi (bojují proti sobě jako zvířata)

GEORGE ORWEL

-„Farma zvířat“- na farmě se vzbouří zvířata a vyženou farmáře

- ukazuje jakým způsobem se zneužívá moc v totalitním systému

- vepř Napoleon a vepři vládnou farmě

- „1948“- napsáno v roce 1984

- hl. postava Winston Smith, Londýňan, občan Oceánie

- chce se vymykat z životního stylu, zaměstnán na ministerstvu pravdy, jeho úkolem je upravovat informace tak, aby byly se souladem ke skutečnosti

- autor podává obraz fungování totalitního systému

- lidé jsou vystavováni fyzickému a psychickému násilí, které jezlomí a jsou ochotni používat cokoliv

JOHANES MARIO SIMMEL

-Němec

- romány se společenskými tématy, čtivé

- „Láska je jen slovo“- 60. léta 20. století v Německu

- 22.letý mladík, na začátku zjistíme, že byl nalezen mrtvý ve věži a zbytek je o jeho životě

- psal si deník, který nazval Láska je jen slovo

- seznámí se se starší vdanou ženou, její bohatý muž ho přes domovníka začne vydírat a on ho zabije, a když mu žena řekne, že chce žít stále se svým mužem tak se oběsí

EDGAR LAWRENCE DOCTOROW

- USA

- „Ragtime“- společenský román, počátek 20. stol. až konec 1.sv. války

- nemá jednu dějovou linii, skutečné i smyšlené postavy

- New York – chudoba v ulicích × bohatství

- vlny přistěhovalců

- Ragtime= černošská klavírní muzika

- 2 rodiny- bohatý běloch, továrník, podnikatel×chudí přistěhovalci židovského původu- téma rasismu, zneužití moci

 

ANTON MYREZ

- USA

- „Poslední kabriolet“- společensko historický román, 40. léta

- prostředí- Harvardská univerzita, kluk přijede na kolej v zeleném kabrioletu, okolo něj se vytvoří skupina kamarádů, kteří s ním jezdí za zábavou, postupně začnou odcházet do války a auto si předávají, po 25 letech se sejdou a jsou úplně jiní, změněni životem, válkou…

JAROME DAVID SALINGER

- USA

- „Kdo chytá v žitě“- hl. postava Holden Caufield, 16.letý student různých středních škol (z bohaté rodiny), poslední školu ukončí dříve a toulá se 3 dny po městě (ovlivněno beatníky)

JOHN IRVING

- „Svět podle Garpa“- román o životě spisovatele od narození do smri (je zavražděn

  mentálně postiženou fanatičkou)

RAY DOUGLAS BRADBURY

- psal sci-fi

- „Marťanská kronika“- soubor povídek o osidlování Marsu

- osidlování, setkání s mimozemšťany, pozemšťané rozšíří nemoc mezi mimozemšťany a ti vymřou, lidé pak žijí po jejich vzoru