Vlastní životopis Sinuhetův

05.08.2010 12:41

 

 Waltari Mika

(19.09.1908 - 26.08.1979)

Egypťan Sinuhet

 Rok vydání: 1984

Egypťan Sinuhet je rozsáhlý historický epos, který nás zavádí do starověkého Egypta do doby panování 18. dynastie egyptských faraonů. Děj je vypravován prostřednictvím lékaře Sinuheta, který barvitě popisuje jak život bohatých lidí a panovníků, tak i život prostých lidí v Egyptě.

OBSAH:

K lékaři chudých Senmutovi a jeho ženě Kipě jednoho dne dopluje lodička z rákosu, ve které leží malý chlapec. Kipa chlapce pojmenuje podle jedné pohádky jako Sinuheta. Chlapec roste a je bystrý a zvídavý. Otec se nakonec rozhodne, že se stane jako on lékařem. Od Ptahhora, otvírače lebek a bývalého Senmutova spolužáka, získá pro svého syna přímluvu, aby se dostal do Domu života, kde sídlí lékaři. Ještě před tím ale musí Sinuhet projít svěcením na kněze nižšího stupně. Na konci svěcení musí zůstat několik dní v Amonově chrámu, kde potkává krásnou ženu, která se mu představí jako Nefernefernefer a daruje mu jako upomínku prsten . Po vysvěcení smí Sinuhet vstoupit do Domu života, aby se zlepšoval v lékařském umění, často se ale rozchází s názory lékařů. Faraón-vládce Egypta umírá a jako poslední možnost na záchranu je povolán otvírač lebek Ptahhor, který si za svého pomocníka vybere Sinuheta. Ten asistuje při zákroku, který ale stejně faraonův život nezachrání. Nástupník trůnu Amenhotep IV. vyvede Sinuheta na poušť za město Veset, kde má vidiny nového boha a upadne do bezvědomí. Sinuhet mu poskytne první pomoc, potkává Haremheba, s jehož pomocí dovede prince do paláce, kde se oba dozví o smrti faraóna. Podle zákonu by měli být ti, kdo prováděli nebo asistovali při otvírání lebky faraóna, který nepřežil, zabiti, ale Sinuhetovi a Ptahhorovi se dostane milosti a jsou bohatě odměněni. Sinuhetovi je dáno i nové jméno od následníka trůnu, Ten-jenž-jest-osamělý. Sinuhet si kupuje dům, ve kterém léčí nemocné, povětšinou ale chudé lidi. Pořizuje si otroka Kaptaha. Jedné noci, kdy doprovází Haremheba za zábavou, se opět setkává s Nefernefernefer. Velmi se do ní zamiluje a dá jí všechen majetek svůj i rodičů. Jeho rodiče po takové těžké ráně umírají, Nefernefernefer nechce Sinuheta už nikdy vidět. Ten, aby zajistil pro rodiče posmrtný život, třicet dnů pomáhá v Domě smrti. Potkává bývalého trestance, se kterým vykrade hrob. Spolu se svým otrokem Kaptahem odchází do Sýrie do města Simyry, kde působí jako úspěšný lékař a v Simyře se setkává s Haremhebem, který velí vojsku proti Charibům. Sinuhet se k němu přidává a pracuje jako vojenský lékař. Poté vojsko opouští a odchází se svým otrokem na cesty. Přichází do Babylonu, kde se usadí na dvoře babylonského krále, unáší s sebou krásnou krétskou dívku Mineu zasvěcenou svému bohu, kterou chtěl mít babylonský král pro sebe. Putují přes Mittanu do říše Chetitů a pak se po moři přeplaví až do Kréty. Na Mineu padne los, aby vešla do bohova domu, ze kterého se ještě nikdo nevrátil. Sinuhet na ni čeká několik dní a nakonec se zoufalý vydává do bohova domu, postaveného jako bludiště, kde nalezne Mineu už mrtvou. Odchází zpět do Simyry, kde pobývá jen krátce a odtud nastupuje cestu do Egypta, kde nyní vládne Amenhotep IV., který nastoluje kult boha Atona a nechává se přejmenovat na Achnatona, jeho manželkou je dcera kněze Aje Nefertiti. Zakládá nové město Achetaton, Město Nebeských Výšin. Sinuhet přivede na dvůr faraóna Haremheb. Sinuhet se vrací do Vestu, při cestě vidí bídu a utrpení chudých lidí. Navštíví svou přítelkyni Merit a je pozván ke královské matce Tij, matce faraóna, která později umírá uštknutím hada. Sinuhet se od dvorní dámy dovídá, že faraón měl syna s mittanskou princeznou, ale aby nebyla ohrožena moc Nubijky Tij, byl chlapec poslán po Nilu v rákosové kolébce. Sinuhet poznává svůj původ, ale nesnaží se prosadit na post vládce. V Egyptě propuká zmatek a Egypt se rozděluje na podpůrce boha Atona a na podpůrce boha Amona. Při bojích umírá i milá Sinuheta Merit a jeho syn Thovt. Sinuhet vyslechne rozmluvu kněze Aje a Haremheba, když se domlouvají o rozdělení moci v Egyptě. Sinuhet vyhovuje jejich žádosti a zabijí prudkým jedem faraóna Achnatona. Kněz Aj s Haremhebem nastolují opět moc boha Amona a vlády se ujímá mladý a snadno ovlivnitelný Tutanchamon, manžel jedné z Achnatonových dcer. Haremheb se pouští do bojů s Chetiti, přidává se k němu i Sinuhet. Vojsko včele s Haremhebem poráží Chetiti a Haremheb vede po tři roky válku v Sýrii. Po uzavření míru umírá mladý faraón Tutanchamon. Haremheb doufá ve sňatek s princeznou Beketamon, sestrou Achnatona. Ta se ale tajně domluví s chetitským princem, který by jí měl pojmout za manželku. To překazí úmysly kněze Aje, který se chce stát faraónem a úmysly Haremheba. Donutí Sinuheta, aby zabil budoucího manžela princezny. Nakonec se Beketamon, i přes svůj odpor, stane Haremhebovou ženou a porodí mu syna Ramessese.

Sinuhet pobuřuje vesetský lid proti faraónovi Haremhebovi, který se ujímá vlády po smrti kněze Aje. Haremheb vykáže Sinuheta z Egypta. Má vyhraněné místo za hranicemi země a je hlídán strážci. Právě ve vyhnanství sepisuje Sinuhet svůj život.